Zasadą, którą wprowadza RODO jest zróżnicowanie wysokości kar pieniężnych i uzależnienie ich wysokości od wielu czynników. RODO wyróżnia przy tym dwie podstawowe grupy naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych i wprowadza różną maksymalną wysokość kar pieniężnych.

Kary pieniężne za przetwarzanie danych osobowych – grupa pierwsza

Pierwsza grupa, zagrożona łagodniejszą sankcją do 10.000.000 euro dotyczy sytuacji, w których charakter przewinienia jest nie dotyczy obowiązków o charakterze podstawowym. Wśród tych przypadków można wymienić pozyskanie przez administratora świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego zgody dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych z naruszeniem przepisów. Kary pieniężne za przetwarzanie danych osobowych z tej grupy mogą być również nakładane na podmioty certyfikujące.

Kary pieniężne za przetwarzanie danych osobowych – grupa druga

Druga grupa sytuacji związanych z naruszeniem przepisów RODO jest zagrożona karą pieniężną do 20.000.000 euro. Sankcja tej wysokości może zostać wymierzona za naruszenie podstawowych i fundamentalnych zasad przetwarzania danych osobowych. Jedyną z sytuacji, za którą wymierzenie tak wysokiej kary będzie możliwe jest naruszenie warunków udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Również naruszenie przepisów RODO o przetwarzaniu szczególnych danych osobowych (np. danych o stanie zdrowia) jest zagrożone wyższą karą pieniężną. Ponadto, naruszenie uprawnień osób, których dane są przetwarzane, w tym prawa do bycia zapomnianym może się spotkać z surowszą karą.

Przesłanki wymierzenia kary pieniężnej

RODO stanowi, że przed wymierzeniem kary pieniężnej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych GIODO (UODO) będzie zobowiązane wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

  • charakter, wagę i czas trwania naruszenia,

  • umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia,

  • działania podjęte przez administratora w celu w celu zminimalizowania szkody,

  • stopień współpracy z GIODO w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków,

  • stosowanie zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji,

  • kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie.

Nakładając karę pieniężną, GIODO (UODO) będzie musiało wykazać, że kara odpowiada powyższym wytycznym ustanowionym w art. 83 RODO. Nie można jednak zapominać, że celem nakładania kar pieniężnych jest to, aby było ona zawsze  skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Obawiasz się kar pieniężnych za przetwarzanie danych osobowych? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przygotować się na wejście w życie RODO.

TM + © 2020 Techcroud Inc. All rights reserved. ​Tax ID 525 26 76 076. Privacy Policy. Disclaim. Invoice Data. Contact. TECHBlog. News. TECHRadar. Made with      in US-CA.